SNL: «Christian Christoph Andreas Lange var en norsk historiker og arkivar. Han var riksarkivar fra 1845 etter Henrik Wergeland. Lange begynte utgivelsen av den norske historiske kildepublikasjonen Diplomatarium Norvegicum. Fem bind utkom i Langes levetid. […] I årene 1845–1847 utgav han De Norske Klostres Historie i Middelalderen (omarbeidet utgave 1856), det første verket som behandler et lengre tidsrom i norsk historie på grunnlag av direkte kildestudier. Lange fikk i gang forhandlinger med Danmark om norske arkivsaker og oppnådde ved Arkivkonvensjonen i 1851 at et stort arkivstoff ble overført til Norge.»